10 Mar No Comments Web Master General News, Municipality News

06 March 2017

Majoro wa Ngwathe Mme Mochela, o boela a lebisa molaetsa wa teboho ho moahi wa Kwakwatsi ka tshebedisano mmoho eo moahi a bileng le yona nakong eo Mmasepala o neng o ntse o lokisa bothata ba phepelo ya metsi sebakeng seo. Mmasepala o ile wa fepela baahi metsi ka di Jojo tank le di lorri ka mora hore plant ya metsi e fefolwe le ho senngwa ke metsi ka mora dipula tse matla matsatsing a fetileng mme ha jwale baahi ba Kwakwatsi ba se ba fumana metsi ho tswa dipompong tsa bona ka mora hoba plant ya metsi e lokiswe.

Wa tsena
Steve Naale
Mmuelli
Ngwathe Local Municipality