8 Mar No Comments Web Master Municipality News

Click HERE to download the full document

NGWATHE PLAASLIKE MUNISIPALITEIT ONTWERPVERORDENING -RUIMTELIKE BEPLANNING EN GRONDGEBRUIKBESTUUR

Kennis geskied hiermee ingevolge die bepalings van artikel 13 en 21A van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels 32 van 2000 gelees met artikel 162 van die Grondwet van die Republiek v.an Suid-Afrika, 1996 dat die Ngwathe Plaaslike Munisipaliteit Vqn voorneme is om:

Om lede van die gemeenskap bewus te maak van die bestaan van die Konsep Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuursverordening.

Ons versoek skriftelike kommentaar aim die kantoor van die direkteur gemeenskapsdiens voorgele.

Afskrifte vah die verordeninge 1s gedurende kantoorure ter insae beskikbaar by die volgende plekke:

Biblioteke, Muhisipale Kantore en Munisipale Webwerf: www.ngwathe.gov.za

Die dokument is reeds beskikbaar vir inspeksie. Skriftelike kommentaar, besware en vertoe in verband met die voorgestelde konsepverordeninge, indien enige, moet aan die volgende persone gestuur word: PP Nhlapo by ppnhlapo@ngwathe.co.za en kopieer (cc) Bontsi Naale by bontsi@ngwathe.co.za nie later nie as 16h00, 13 April 2018 of die kantoor van die Direkteur Gemeenskapsdienste te Liebenbergstrekstraat, Parys of U kan ook faks na 056 811 4848.

Navrae in verband met die voorgestelde konsepverordeninge kan gerig word aan die Direkteur: Samelewingsdiens by 056 817 2700

Mnr. Bruce Kannemeyer
Munisipale Bestuuder